India Administrator  >>  

Flashplayer sorununuz var.

HOME PAGE ISO 9001 ISO 14001 Training Contact Us ----------- -----------

ISO 9001:2000'in Tarihçesi

fqcGünümüz dünyasında sanayi , teknoloji vb konular yaşanan gelişmelertoplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Bu baş döndürücügelişmeler ve rekabet ortamında ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmetüretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, işletmelerde, satın alma aşamasından başlayarak pazarlama ,tasarım,üretim , kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite YönetimSisteminin uygulanmasıyla mümkün olabilecektir.

ISO "International Organization for Standardization" kısaltmasıdır ve uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kaliteyönetim standardını simgeler.

Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazlailgiyi ve uygulama alanını bulan uluslararası bir standart ve kılavuz haline gelmiştir.

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini vesürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9000 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk veidare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğininsağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarınısağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

ISO 9001 Belgesi’nin kullanımı; ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size birpazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.

ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgeninalınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarakgörülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

 

ISO 9001:2000

 

ISO 9000: Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması vegeliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirmedenetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2000: ISO 9000 Standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri veihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2000 rakamı, bu revizyonun 2000 yılında yapılıp,yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2000 versiyonu).

TS EN ISO 9000:2000 Serisi

TS EN ISO 9000 standartları dört temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar;

 1. TS EN ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar,Terimler
 2. TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartları
 3. TS EN ISO 9004:2000 Kalite Yönetim Sistem-Performansının İyileştirilmesi İçin Kılavuz
 4. TS EN ISO 19011:2004 Kalite ve Çevre Tetkiki İçin Kılavuz
ISO 9001:2000 Maddelerinin Yapısı
 1. Kapsam
 2. Bilgi Referansları
 3. Terimler ve Tanımlar.
 4. Kalite Yönetim Sistemi .
 5. Yönetim Sorumluluğu.
 6. Kaynak Yönetimi.
 7. Ürün Gerçekleştirme.
 8. Ölçme, Analiz ve İyileşme.

4,5,6,7,8 Maddeler zorunlu şartlardır.

FQC FIRST QUALITY CERTIFICATION PRIVATE LIMITED  -  SCO- 37, Sector 12, Panchkula- 34109, India www.fqcert.com   &   info@fcert.com 

gsg FQC © 2008, Legal Notice    
Design M.SAYGI