India Administrator  >>  

Flashplayer sorununuz var.

HOME PAGE ISO 9001 ISO 14001 Training Contact Us ----------- -----------

Kalite Terimleri

KALİTE: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartlarıkarşılama derecesidir. (ISO 9000:2000)

KALİTE POLİTİKASI: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen şirketinyönelişini ve toplam hedefleri gösteren ifadedir.

KALİTE YÖNETİMİ: Bir organizasyonun yönetilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetlerdir.

KALİTE HEDEFLERİ: Kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan şeyler

Kalite hedefleri SMART olmalıdır.
S : Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için
M : Measurable / Ölçülebilir
A : Achievable / Ulaşılabilir
R : Real / Gerçekçi
T : Timing / Zamana bağlı

KALİTE PLANLAMASI: Kalite Yönetiminin, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin karşılanması içingerekli operasyonel proses ve ilgili kaynakların temini konusunda odaklanmış bir parçasıdır.

KALİTE KONTROL: Kalite şartlarının karşılanmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasıdır.

KALİTE GÜVENCE: Kalite şartlarının karşılandığı güvencesi vermeye odaklanmış kalite yönetiminin birparçasıdır.

İYİLEŞTİRME: Kuruluşun kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış kalite yönetimininbir parçasıdır.

ÇALIŞMA ORTAMI: İşin yapıldığı ortam şartları.

DENETİM KRİTERİ: Referans olarak belirlenen politika, prosedür ve gereklilikler.

ÜRÜN: Sürecin (process) bir sonucu
Dört Genel Ürün Kategorisi:
Donanım
Yazılım
Servisler
İşlenmiş Malzemeler veya tüm bunların kombinasyonu.

ŞARTLAR: Belirlenen, Genel olarak istenen veya yasal ihtiyaç ve beklentiler. Ürün, sistem veya müşteri ileilişkili olabilir. Belirlenmiş şartlar yazılı hale getirilmiş olandır. Şartlar değişik kaynaklar tarafından ortaya konmuşolabilir.

DÜZELTİCİ FALİYET: Belirlenen bir uygunsuzluğun ana sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını engellemek içinyapılan faaliyet.

ÖNLEYİCİ FALİYET: Potansiyel bir uygunsuzluğun (henüz ortaya çıkmamış) sebebini ortadan kaldırmak için yapılanfaaliyet.

STANDART DIŞI İZİN: Şartlara uymayan ürünlere çıkış izni verme.

SERBEST BIRAKMA: Prosesin bir sonraki aşaması ile devam etmek için verilen izin

GÖZDEN GEÇİRME: Belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için oluşturulan konuların uygunluğunu ve etkinliğinitespit için gerçekleştirilen faaliyetler.

DOĞRULAMA: Belirlenen şartların karşılandığını gösteren objektif delillere dayalı olarak teyit işlemi.

GEÇERLİ KILMA: Gerçek delillerin incelenmesi sonucunda istenen amaca ve uygulamaya dönük gerekliliklerinkarşılandığının teyit edilmesi.

GERÇEK DELİL: Bir şeyin bulunduğunu ve gerçek olduğunu gösteren bilgi veya veriler.

UYGUNSUZLUK: Gerekliliklere uymama

PROSES: Girdileri çıktılara dönüştüren ve birbirleri ile ilişkili veya etkileşen faaliyetler dizisiISO 9001:2000 Standart Maddeleri

fqc

1.  KAPSAM

2.  ATIF YAPILAN STANDARDLAR

3.  TERİMLER VE TARİFLER

4.  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
      4.1  GENEL ŞARTLAR
      4.2  DOKÜMANTASYON ŞARTLARI

5.  YÖNETİM SORUMLULUĞU
      5.1  YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
      5.2  MÜŞTERİ ODAKLILIK
      5.3  KALİTE POLİTİKASI
      5.4  PLANLAMA
      5.5  SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
      5.6  YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

6.  KAYNAK YÖNETİMİ
      6.1  KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
      6.2  İNSAN KAYNAKLARI
      6.3  ALT YAPI
      6.4  ÇALIŞMA ORTAMI

7.  ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
      7.1  ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
      7.2  MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ SÜREÇLER
      7.3  TASRIM VE GELİŞTİRME
      7.4  SATIN ALMA
      7.5  ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI
      7.6  İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ

8.  ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
      8.1  GENEL
      8.2  İZLEME VE ÖLÇME
      8.3  UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
      8.4  VERİ ANALİZİ
      8.5  İYİLEŞTİRME

 

FQC FIRST QUALITY CERTIFICATION PRIVATE LIMITED  -  SCO- 37, Sector 12, Panchkula- 34109, India www.fqcert.com   &   info@fcert.com 

gsg FQC © 2008, Legal Notice    
Design M.SAYGI